Navigace

Obsah

Stránka

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v obci Anenská Studánka

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v obci Anenská Studánka

21. 10. 2017 Zobrazit více

MÚ Lanškroun odvolává zákaz nakládání s povrchovými vodami

MÚ Lanškroun odvolává zákaz nakládání s povrchovými vodami

6. 10. 2017 Zobrazit více

KOTLÍKOVÉ DOTACE AKTUÁLNĚ

Čtěte pozorně! Změna v podání žádosti o kotlíkové dotace. Žádosti o kotlíkové dotace můžete vyplňovat již nyní.

6. 10. 2017 Zobrazit více

Volná pracovní místa - Městský úřad Lanškroun

Volná pracovní místa - Městský úřad LanškrounNÁZEV PRACOVNÍ POZICE:
Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Referent/ka odboru stavební úřad - agenda územního plánování
Referent/ka finančního odobru - agenda školství

3. 10. 2017 Zobrazit více

Výluka traťové koleje v úseku Třebovice v Čechách - Moravská Třebová

Výluka traťové koleje v úseku Třebovice v Čechách - Moravská TřebováVýluka traťové koleje v úseku Třebovice v Čechách - Moravská Třebová

19. 9. 2017 Zobrazit více

Oddlužení po novele insolvenčního zákona

Od roku 2006 mohou dlužníci řešit své dluhy formou oddlužení v insolvenčním řízení.
Zákon upravující oddlužení se již několikrát změnil, naposledy novelou insolvenčního zákona k 1. 7. 2017.

11. 9. 2017 Zobrazit více

Omezení provozu obecního úřadu

Omezení provozu obecního úřadu

10. 8. 2017 Zobrazit více

Volná pracovní místa - Městský úřad Lanškroun

Volná pracovní místa - Městský úřad LanškrounTajemník Městského úřadu Lanškroun vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozice - referent/ka odboru vnitřních věcí-agenda matriky, referent/ka oddělení kanceláře starosty a tajemníka-agenda dotací a referent/ka oddělení kanceláře staroty a tajemníka-agenda podatelny

3. 8. 2017 Zobrazit více

Opětovný ZÁKAZ nakládání s povrchovými vodami


Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu,
zakazuje
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona, ve veřejném zájmu nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun. Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběratelů, kteří jsou svou výrobní činností přímo závislí na odběru povrchových vod, za předpokladu dodržení podmínek stanovených v rozhodnutích opravňujících odběratele nakládat s povrchovými vodami. Vodoprávní úřad v daném případě odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání povrchových vod (zbytečně neplýtvat), využití povrchových vod mimo výrobní proces omezit na nutné minimum, s maximální možností dalšího využití.
Zákaz nakládání s povrchovými vodami je vydán s okamžitou platností po jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, na dobu neurčitou. Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami bude vydáno novým opatřením obecné povahy.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že v případě pokračujícího zhoršování situace s vodami (jíž může také do určité míry nepříznivě ovlivnit chování lidí např. nedodržováním vydaného zákazu), vodoprávní úřad bude nucen přikročit k dalšímu omezování odebírání a jinému využívání povrchových i podzemních vod.

Za nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr se považuje odběr povrchových vod pomocí technického zařízení (čerpadlo, trkač…). Odběr povrchových vod (nejde-li o obecné nakládání s povrchovými vodami) je podmíněné povolením k odběru povrchových vod vydaným vodoprávním úřadem.
Zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr se netýká odběrů povrchových vod, jejichž využití je základem nebo nedílnou součástí výrobního procesu, za předpokladu, že odběrem povrchových vod nedojde k porušení podmínek stanovených v rozhodnutích opravňujících odběratele nakládat s povrchovými vodami. Zejména se jedná o vodárenské podniky, zemědělská družstva apod. Vodoprávní úřad dané odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání povrchových vod, s využitím povrchových vod pouze v rámci výrobního procesu. Je velmi žádoucí, aby vody z oplachů zemědělských strojů, oplachů znečištěných ploch apod. byly v maximální míře zachytávány a dále vhodně používány např. pro závlahu. Dodržením podmínek stanovených v rozhodnutí opravňujícím odběratele nakládat s povrchovými vodami je míněna zejména podmínka upravující nakládání s povrchovými vodami při dosažení hodnot minimálních zůstatkových průtoků nebo nižších.

Celé znění Veřejné vyhlášky ZDE ke stažení

 


19. 7. 2017 Zobrazit méně

Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami

Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami

13. 7. 2017 Zobrazit více

Stránka