Navigace

Obsah

Stránka

Informace občanům

Informace občanům o uzavření obecního úřadu.

12. 12. 2017 Zobrazit více

MŠ Sázava hledá školního asistenta

MŠ Sázava hledá školního asistenta

12. 12. 2017 Zobrazit více

Změna otevírací doby obchodu v Anenské Studánce

Oznamujeme občanům, že dochází ke změně otvírací doby obchodu se smíšeným zbožím v Anenské Studánce.

6. 12. 2017 Zobrazit více

Zpráva o činnosti společnosti Vodovody a kananlizace Jablonné nad Orlicí


Vážení občané,

jménem vodohospodářské společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí bych Vás rád informoval o činnosti za uplynulé období.

Společnost VAK Jablonné nad Orlicí funguje v tzv. smíšeném modelu provozování. Infrastruktura, která je tvořena inženýrskými sítěmi i vodohospodářskými objekty, je vlastněna i provozována jedním subjektem – akciovou společností VAK. Tento model provozování umožňuje efektivně hospodařit a investovat do spravovaného vodohospodářského majetku. Hospodaření společnosti nezatěžuje odvádění zisku mimo systém vodního hospodářství, případně mimo Českou republiku a je reinvestován prostřednictvím fondu obnovy a rozvoje.

 

VAK je komunální společností, kterou majoritně vlastní 61 měst a obcí. Podíl měst a obcí činí 92,6 % základního kapitálu. Zastoupení největších akcionářů je zřejmé z grafu:

313524

Minoritní podíl ve výši 7,4 % základního kapitálu (DIK) je v současné době v rukou přibližně 200 akcionářů z řad fyzických a právnických osob.

Statutárními orgány společnosti je představenstvo a dozorčí rada. Zástupci měst a obcí ve statutárních orgánech společnosti jsou aktivními činiteli, kteří utvářejí rámec jejího fungování a rozhodují o koncepčních ekonomických otázkách.

Vedení společnosti i představenstvo si uvědomuje, že VAK působí v regionu s mnoha malými či středně velkými obcemi s řídkou hustotou zástavby. Spotřeba pitné vody a odvádění odpadních vod tudíž nepřináší potřebný počet velkých odběratelů. Malé obce patří k citlivým oblastem, proto je ve všech obcích, které jsou akcionáři společnosti VAK, uplatňován solidární princip jednotné regionální ceny vodného a stočného, který umožňuje zachovat jejich obydlenost.

Prioritou společnosti VAK je péče o zdroje pitné vody a jejich ochranná pásma. Větší území jsou řízena prostřednictvím „jímacích řádů oblastí“, které zajišťují rovnoměrný odběr vody z různých zdrojů na základě hydrogeologických dat tak, aby nedocházelo k jejich přetěžování. Samozřejmostí je sledování hladin podzemní vody ve významných vrtech. Data jsou přenášena pomocí rádiové sítě na vodárenský dispečink, který zajišťuje dozor nad všemi vodohospodářskými objekty. Dlouhodobé trendy ve vývoji hladin podzemní vody jsou pravidelně vyhodnocovány a určují prioritu v budování nových vodních zdrojů.

Vodovodní síť je obnovována moderními trubními materiály dle vnitropodnikové standardizace. Ztráty vody ve vodovodní síti jsou na výborné úrovni. V roce 2016 činily necelých 10 % (průměr v ČR je cca 17 %).

Dlouhodobý trend ve ztrátách vody je patrný z následujícího grafu:

11

V investiční oblasti se VAK snaží získávat dotační zdroje z Ministerstva životního prostředí či Ministerstva zemědělství ČR. Díky nim jsme v minulých třech letech zrealizovali tyto projekty:

  • Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě.
  • Stavba nové úpravny vody v Chocni.
  • Dokončení kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí.
  • Dostavba kanalizace v Běstovicích.
  • Kanalizace v Dolním Třešňovci.

Celkový finanční objem činil 214 mil. Kč, z toho Státní fond životního prostředí poskytl dotace ve výši 152 mil. Kč a VAK zapojil z vlastních zdrojů více než 60 mil. Kč bez DPH.

V současné době připravuje VAK rozsáhlé vodohospodářské projekty, které by měly být realizovány v letech 2018 až 2022. Jedná se o rozvoj skupinových vodovodů „Brandýsko“ a „Letohradsko“. Cílem projektů je zajištění spolehlivé dodávky vody do všech malých obcí v okolí těchto měst s výhledem na několik desítek let.

Vybudovat bychom chtěli i kanalizaci v obci Horní Třešňovec s napojením na stávající čistírnu odpadních vod v Lanškrouně. Předpokládané finanční náklady výše uvedených projektů činí cca 250 mil. Kč bez DPH.

V ekonomické oblasti se VAK postupně modernizuje a elektronizuje. Zálohový způsob úhrady faktur prostřednictvím SIPA nebo trvalých příkazů již zvolilo více než 85 % a elektronické faktury akceptuje téměř 50 % zásobovaných domácností. Výhody jsou oboustranné - VAK šetří provozní náklady spojené s administrací a poštovným, odběratelé šetří svůj čas a zároveň tím zrovnoměrní rodinné výdaje. Navíc doklady posílané v elektronické podobě přispívají k ochraně životního prostředí.

Cena „vody“ vždycky byla a bude sledovaným tématem, přitom voda z kohoutku je mnohonásobně levnější než kterákoliv jiná tekutina, balené vody nevyjímaje. Při průměrné spotřebě 100 litrů/os./den, nás vodné včetně stočného stojí cca 8 Kč vč. DPH/os./den. V rodinném rozpočtu tvoří v průměru méně než 2 % z celkových výdajů, což je nejméně ze všech energií.

Závěrem si dovoluji popřát všem odběratelům vody dodávané společností VAK osvěžující zážitek při její konzumaci a hlavně mnoho zdraví.

 

Jablonné nad Orlicí 4. 12. 2017.

 

Bohuslav Vaňous v. r.

Ředitel společnosti


6. 12. 2017 Zobrazit méně

Výsledky 34. ročníku "Čertovského běhu"

Výsledky 34. ročníku "Čertovského běhu"Výsledky 34. ročníku "Čertovského běhu"

4. 12. 2017 Zobrazit více

Dům pokojného stáří sv. Kryštofa nabízí volné byty k pronájmu

Dům pokojného stáří sv. Kryštofa nabízí volné byty k pronájmu

24. 11. 2017 Zobrazit více

DAŇ Z NEMOVITOSTÝCH VĚCÍ - bez starostí, z pohodlí domova

DAŇ Z NEMOVITOSTÝCH VĚCÍ - bez starostí, z pohodlí domovaFinanční správa neustále zkvalitňuje služby pro daňovou veřejnost tak, aby ji co nejméně zatížila od dlouhých front u pokladen finančních úřadů či na pobočkách České pošty při plnění jejích daňových povinností. Např. možnost platit daň z nemovitých věcí mají poplatníci z několika variant.

8. 11. 2017 Zobrazit více

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v obci Anenská Studánka

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v obci Anenská Studánka

21. 10. 2017 Zobrazit více

MÚ Lanškroun odvolává zákaz nakládání s povrchovými vodami

MÚ Lanškroun odvolává zákaz nakládání s povrchovými vodami

6. 10. 2017 Zobrazit více

KOTLÍKOVÉ DOTACE AKTUÁLNĚ

Čtěte pozorně! Změna v podání žádosti o kotlíkové dotace. Žádosti o kotlíkové dotace můžete vyplňovat již nyní.

6. 10. 2017 Zobrazit více

Stránka