Navigace

Obsah

Stránka

Odvolání zákazů obecného nakládání s povrchovými vodami

Odvolání zákazů obecného nakládání s povrchovými vodamiMěstský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu, odvolává zákazy obecného nakládání s povrchovými vodami.

27. 11. 2015 Zobrazit více

Dáváte cihly do pračky? ... my také ne :)

Dáváte cihly do pračky? ... my také ne :)Dáváte cihly do pračky? ... my také ne. Dávejte i odpad tam, kam patří. Děkujeme, že třídíte (správně) !

25. 11. 2015 Zobrazit více

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladůMinisterstvo vnitra ČR informuje občany o odstávce systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovníh dokladů. V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o  cestovních dokladech bude ve dnech 24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému.

24. 11. 2015 Zobrazit více

Opakované výběrové řízení - strážník městské policie

Město Lanškroun vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážníka městské policie.

23. 11. 2015 Zobrazit více

Tříkrálová sbírka 2016

Tříkrálová sbírka 2016Tříkrálová sbírka 2016 - tisková zpráva ze dne 9.11.2015

10. 11. 2015 Zobrazit více

Plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!

4. 11. 2015 Zobrazit více

Potřebujete radu nebo pomoc?


Potřebujete radu nebo pomoc?

Dostali jste se do nepříznivé životní situace, se kterou si nevíte rady?

Potřebujete pomoci se zajištěním péče o sebe, svou domácnost či o svého blízkého?

Chcete něco změnit?

Kontaktujte sociální pracovníka, který Vám ZDARMA poradí, pomůže nebo zprostředkuje pomoc. Sociálního pracovníka můžete navštívit zcela nezávazně a anonymně. Víte-li o někom, komu může sociální pracovník pomoci, neváhejte sociálního pracovníka kontaktovat.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lanškroun

Nám. J.M. Marků 8 (bývalá pošta) -  1. patro, č. dveří 23

Mgr. Hana Mikulová

Tel.: 465 385 267

Email: hana.mikulova@lanskroun.eu

Bc. Radim Šišán, DiS.

Tel.: 465 385 241

Email: radim.sisan@lanskroun.eu

V jakých oblastech Vám může sociální pracovník pomoci?

Bydlení

 • Pomoc při udržení stávajícího bydlení, pomoc s hledáním náhradního bydlení, poradenství v oblasti nájemních smluv apod.

Finance

 • Poradenství týkající se půjček včetně vysvětlení možných rizik, podpora při správném hospodaření s financemi, sestavení domácího rozpočtu, pomoc při řešení dluhů a exekucí
 • Doporučení na specializovaná místa
 • Pomoc při komunikaci s věřiteli
 • Spolupráce při domluvě splátkových kalendářů
 • Poskytnutí informací o sociálních dávkách
 • Pomoc při řešení situace hmotné nouze

Zaměstnanost

 • Pomoc při vyplňování formulářů, doprovod při jednání na úřadu práce a se zaměstnavateli apod.

Jednání na úřadech a dalších institucích

 • Doprovod při jednání na úřadech, pomoc při zprostředkování sociálních dávek, pomoc při vyplnění žádosti o dávky, poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, pomoc při vyřizování osobních dokladů, všeobecně pomoc s listinami, formuláři, úředními dopisy apod.

Zajištění péče druhé osoby

 • Poradenství a pomoc při zajištění péče druhé osoby – např. pomoc při propuštění blízké osoby z léčebny pro dlouhodobě nemocné, poradenství při výběru a zprostředkování vhodné sociální služby apod.

Vzdělání, výchova dětí

 • Podpora pravidelné školní docházky, pomoc při mimoškolní přípravě dětí

Pomoc při řešení dalších sociálních situací, jež nejsou uvedeny a jsou v kompetenci sociálního pracovníka.

Sociální pracovník vždy:

 • Respektuje Vaše soukromí a právo na osobní svobodu a svobodu pohybu
 • Poskytuje podporu a pomoc diskrétně bez rozdílu pohlaví, rodinného stavu, národnosti, sociálního postavení, náboženského vyznání či sexuální orientace
 • Nabízí možnost řešení situace, ale zároveň respektuje Vaše rozhodnutí, klient může spolupráci ukončit
 • Podporuje samostatnost a schopnosti klienta
 • Přistupuje ke každému individuálně
 • Dodržuje mlčenlivost a osobní údaje předává jen se souhlasem klienta

Pomoc je určena:

 • Osobám ohroženým sociálním vyloučením (v důsledku stáří, nemoci, zdravotního postižení, jiné sociální události nebo které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální komunitě)
 • Osobám se zdravotním postižením nebo duševním postižením
 • Osobám, jež pečují o osoby závislé na péči jiné osoby
 • Osobám s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům a opatrovníkům
 • Osobám ohroženým rizikovým způsobem života (závislosti na alkoholu, na hracích automatech, na drogách)
 • Obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • Osobám, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
 • Nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy (nízké příjmy, zadlužení)
 • Rodinám s dětmi
 • Imigrantům (ze zemí EU, EHP a dalších)

Důležitá telefonní čísla na další instituce:

Úřad práce

 • Zprostředkování zaměstnání            Tel. 950 172 240
 • Kontaktní místo
  • Státní sociální podpora                     Tel. 950 172 250 (253, 254, 450)
  • Hmotná nouze                                    Tel. 950 172 434 a 950 172 440 
  • Dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, příspěvek na péči                                                    Tel. 950 172 412 a 950 172 252

Ubytovny

 • Ubytovna na Faře, Dobrovského 50

Tel. 607 686 229, nafare50@seznam.cz

 • Hotel*** garni a hostel Rubyk, Krátká 193

Tel. 463 303 220, hotel@lanskroun.cz

 • Hotel Starý mlýn, T. G. Masaryka 37

Tel. 774 447 885, stary.mlyn.la@seznam.cz

 • Ubytování Stehlík, Lanškroun

Tel. 602 457 499, TondaStehlik@seznam.cz

Sociální služby Lanškroun

(poskytovatel pečovatelské služby)                Tel. 465 503 006

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

 • Centrum sociálních služeb Lanškroun, Havlíčkova 1129

Tel. 734 281 416, email: centrum.lan@orlicko.cz

 • Ošetřovatelská služba Lanškroun, Nám. A. Jiráska 2

Tel. 731 402 339, email: chos.lan@orlicko.cz

Občanská poradna

(každý týden v pátek v době od 9 do 12 hodin)

 Tel. 465 520 520 (734 281 415)


4. 11. 2015 Zobrazit méně

Jak získat kotlíkovou dotaci v Pardubickém kraji?

Jak získat kotlíkovou dotaci v Pardubickém kraji?

2. 11. 2015 Zobrazit více

Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

21. 10. 2015 Zobrazit více

Zpravodaj TECHNOhrátky říjen 2015

Zpravodaj TECHNOhrátky říjen 2015

20. 10. 2015 Zobrazit více

Stránka