Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Anenská Studánka
Anenská Studánka

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Anenská Studánka
Obec Anenská Studánka vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Anenská Studánka 54
56301 Lanškroun
Telefon: +420 465 394 167
E-mail: anenskastudanka@seznam.cz
WWW: www.anenskastudanka.cz/
ID Datové schránky: g2ra3gx
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Anenská Studánka 54
  56301 Lanškroun
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Anenská Studánka 54
  56301 Lanškroun
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:0013:00 – 17:00
  středa8:00 – 11:0013:00 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: g2ra3gx
KB, pobočka Česká Třebová: 25820611/0100 (Komerční banka, a.s.)
00580988
Nejsme plátci DPH

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Anenská Studánka
  Anenská Studánka 54
  56301 Lanškroun
 • e-mailem: anenskastudanka@seznam.cz
 • elektronickým podáním: epodatelna.as@seznam.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 465394167

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde (do 30.6.2013, musíte zadat v archivu rok, kdy se konalo zasedání) a zde (aktuálně)
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Anenská Studánka vydává m.j. obecně závazné vyhlášky (dále "OZV"), které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska (do 30.6.2013) a zde aktuální úřední deska

  OZV:

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Anenská Studánka poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 173,24 kB
Staženo: 17×

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 172,84 kB
Staženo: 53×

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 172,56 kB
Staženo: 104×

Výroční zprváva za rok 2020

Výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 172,54 kB
Staženo: 149×

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 624,05 kB
Staženo: 200×

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 973,06 kB
Staženo: 292×

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 170,6 kB
Staženo: 374×

Výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 554,34 kB
Staženo: 430×

Výroční zpráva za rok 2015

výroční zpráva 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,46 kB
Staženo: 495×

Výroční zpráva za rok 2014

výroční zpráva 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,08 kB
Staženo: 493×

Výroční zpráva za rok 2013

výroční zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,21 kB
Staženo: 475×

Zde najdete poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které poskytl Obecní úřad Anenská Studánka:

Informace týkající se případné nabídky ve smyslu veřejné zakázky

Dle žádosti společnosti Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ, IČO: 08374694, sídlem Praha 5, Duškova 1041/20, PSČ: 150 00, , IDDS: 9knaqqz (dále jen „žadatel“) ze dne 18.08.2019 o poskytnutí informace týkající se případné nabídky ve smyslu veřejné zakázky od společnosti Domistav CZ a.s. a společnosti DOMISTAV HK s.r.o. podané vůči naší obci, poskytuje níže uvedenou informaci:

 1. Společnost Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 v minulosti nepodala vůči obci Anenská Studánka nabídku ve smyslu veřejné zakázky.
 2. Společnost DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177 v minulosti nepodala vůči obci Anenská Studánka nabídku ve smyslu veřejné zakázky

 

Dluh právnické osoby vůči obci

dle žádosti pana .............. (fyzická osoba) ze dne 22.03.2018 o poskytnutí informací týkající se právnické osoby, která má nejvyšší dluh vůči obci, jenž je po splatnosti více jak 60 dnů  poskytuje níže uvedenou informaci:

Není právnické osoby, která by měla vůči obci závazek po splatnosti více než 60 dnů.

 

Škodliví ptáci a jejich výskyt v obci

dle žádosti společnosti Kross, s.r.o. IČO: 60473274, sídlem Praha, Blatenská 2169/13, PSČ: 148 00,  IDDS: apzqyc3 (dále jen „žadatel“) ze dne 16.08.2017 o poskytnutí informací týkající se škodlivých ptáků a jejich výskytu v obci, poskytuje níže uvedenou informaci:

 1. V obci Anenská Studánka nejsou zaznamenány problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky.
 2. Nejsou informace o obraně proti škodlivým ptákům.
 3. Nejsou informace o plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“
 4. Obec neposkytuje dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům.
 5. Obec neposkytuje náhrady škod způsobené ptáky.

 

Smluvní podmínky s EKO-KOM a.s.

Dle žádosti společnosti REMA AOS, a.s., IČO: 04675151, sídlem Prha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ: 140 00,  IDDS: e22fbpq (dále jen „žadatel“) ze dne 28.06.2017 o poskytnutí informací týkající se smluvních ujednání  mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. poskytuje níže uvedenou informaci:

 1. Dle smluvního ujednání v případě, že obec Anenská Studánka bude hodlat zajišťovat zpětný odběr odpadu z obalů nebo jejich využití i pro třetí osobu v souvislosti s plněním povinností podle zákona o obalech, anebo bude hodlat umožnit třetí osobě zpětný odběr odpadu z obalů nebo jejich využití vykazovat pro účely plnění povinností podle zákona obalech, je o tom povinna předem písemně informovat společnost EKO-KOM, a.s. a sdělit jí podrobnosti o tomto záměru, včetně uvedení odpadů, jichž se tato činnost má týkat a osoby, o kterou se jedná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým bude stanoven objem služeb, jejichž poskytování má být nadále předmětem této smlouvy, ve vazbě na potřeby Systému sdruženého plnění EKO-KOM.
 2. Neexistují smluvní ujednání či závazky obce, které by bránily deklarování zájmu o spolupráci, nebo jednání o spolupráci, nebo uzavření smlouvy s jinou autorizovanou odpadovou společností – REMA AOS, a.s.

 

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017, žádost ze dne 12.6.2017

Žadatel:
Českomoravská světelná s.r.o.
Klobouky u Brna, Bohumilice 112
69172
IČ: 27564304
Datová schránka: 83wrdvv
Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :
1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné
dokumentace?
Pasportizace
Projektová dokumentace - odpověď obce
Zaměření reálného stavu
Jiné – jakým způsobem?
2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?
________24_____ ks
3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?
_____1506_________ W
4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení
Do 2 roků ____________ ks
Do 5 roků ___24________ ks
Do 10 roků ___________ ks
Do 15 roků ___________ ks
Nad 15 roků ___________ ks

Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks
Výbojka sodíková vysokotlaká ___________ ks
Výbojka sodíková nízkotlaká ___________ ks
Výbojka indukční ___________ ks
Výbojka metal halogenidová ___________ ks
Zářivka ___________ ks
LED _____24______ ks
Jiný druh-žárovka ___________ ks
6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet
Betonový sloup 19
Ocelový sloup natíraný 5
Ocelový sloup zinkovaný 0
7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je
Do 2 roků ___________ m
Do 5 roků ____500_______ m
Do 10 roků ___________ m
Do 15 roků ___500________ m
Do 25 roků ___________ m
Nad 25 roků ____2010_______ m
8. Využíváte inteligentní řídící systém ?
ANO NE
9. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice,
rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení?
ANO NE

případě, že ano, v jaké výši v letech?
_____2______ let
11. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016
____________2160_________________ hodin
12. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016
_____________17025_________________ Kč
13. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?
____________0__________________ Kč
14. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:
Autonomně (vlastní zaměstnanec) - odpověď obce
Prostřednictvím odborné soukromé firmy
Trvání smluvního vztahu: ____________________datum konce
Jiné: Jakým způsobem?
15. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?
Dlouhodobým smluvním vztahem:
Název firmy: _______bez dlouhodobého smluvního vztahu________
Doba smluvního vztahu: Neurčitá_______________datum konce smlouvy
Název firmy: ________bez dlouhodobého smluvního vztahu_________
Trvání smluvního vztahu: Určitá__________________datum konce

16. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?
_________0_____________ Kč
17. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?
_________0_____________ Kč
Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na
naši adresu. Děkujeme.

Informace poskytnuta dne 26.6.2017.

 

 

Způsob realizace třídění a nakládání s odpady, žádost ze dne 20.03.2017

Dle žádosti pana ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nar. ,,,,,,, bytem ,,,,,...., Tetčice, 664 17,  IDDS: .....(dále jen „žadatel“) ze dne 20.03.2017 o poskytnutí informací týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci poskytuje níže uvedenou informaci:

 1. Počet svozových míst komunálního odpadu je 6. Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky obce Anenská Studánka č. 3/2015 je 400,00 Kč za osobu trvale hlášenou v obci nebo rekreační objekt a rok.
 2. Třídění odpadu je zajištěno v obci Anenská Studánka na 5 stanovištích. Každé stanoviště je vybaveno kontejnery na plasty, sklo smíšené a kovy, 2 stanoviště jsou vybaveny navíc kontejnerem na papír a jeden kontejner na papír stojí samostatně mimo stanoviště ostatních kontejnerů. Obec Anenská Studánka disponuje typem Kontejner horní výsyp 1100 l – 5x na kovy (černý), 7x na plasty (žlutý), 5x na sklo smíšené (zelený), 3x na papír (modrý), celkem 20 ks.
 3. Ano, obec Anenská Studánka má kontejnery ve výpůjčce - 3 ks kontejneru horní výsyp 1100 l na papír ve výpůjčce od EKO- KOMu.
 4. Svoz komunálního a vytříděného odpadu zajišťuje pro obec Anenská Studánka firma Eko Bi, s.r.o., IČO: 64827500, Česká Třebová.

 

Stavební projekty 2017, žádost ze dne 16.02.2017

Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00  Praha 5 - Smíchov

Obec Anenská Studánka plánuje na rok 2017

 1. opravu místních komunikací,rozpočtováno 800 tis. Kč,zahájení dle klimatických podmínek, bližší informace nemáme.
 2. opravu oken na budově čp. 16 a 54 ve vlastnictví obce,rozpočtovaná částka 150 tis. Kč.,výběr dodavatele březen/duben 2017,předpokládané zahájení oprav květen/červen 2017.

 

Bankovní výpis z účtů, darovací smlouva, žádost ze dne 03.10.2016
Na žádost žadatele (fyzická osoba) ze dne 3.10.2016 byl poskytnut kompletní výpis z účtů (KB, ČNB) za měsíc září 2016 a kopie poslední darovací smlouvy (obec je dárce). Vzhledem k tomu, že v dokumentech jsou osobní údaje fyzických osob, byla některá anonymizována.
Darovací smlouva , Výpis KB, Výpis1 ČNB , Výpis2 ČNB

 

Stavební projekty roku 2016, žádost ze dne 29.01.2016
Vážení,
dle Vaší žádosti, kterou jsme přijali dne 05.02.2016 Vám sdělujeme následující:
Obec Anenská Studánka plánuje na rok 2016 opravu místních komunikací a dále převážně běžné opravy a údržbu obecního majetku.
Projekt: Oprava místních komunikací v obci Anenská Studánka
Popis: Postřik živičný spojovací z asfaltu, nátěr živičný s posypem z asfaltu
Rozpočet v mil. Kč: 0,2
Plánovaný termín započetí: 7/2016
Předpokládaný termín výběrového řízení: 6/2016.
Oprava místních komunikací bude financována z rozpočtu obce, byla podána žádost o dotaci (100 tis. Kč), výsledek nám však ještě není znám.

 

 

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - žádost podává fyzická osoba

žádost o zrušení tp fyzická osoba.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 31,5 kB
Staženo: 505×

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - žádost podává právnická osoba

žádost o zrušení tp právnická osoba.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 31 kB
Staženo: 498×

Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost ke kácení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 68,37 kB
Staženo: 537×

Přihláška psa do evidence a přiznání k místnímu poplatku ze psů

prihlaska psa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 396,01 kB
Staženo: 542×

Odhláška psa z evidence

odhlaska psa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 390,61 kB
Staženo: 599×

Žádost o ukončení trvalého pobytu na území ČR

Žádost o ukončení trvalého pobytu na území Čr.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 194,42 kB
Staženo: 512×

Hlášení adresy pro doručování

Hlaseni_adresy_dorucovani1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 18,57 kB
Staženo: 315×

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Obecní úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

SMS informační systém

Přihlášení do informačního systému obce Anenská Studánka - SMS info.

Po kliknutí na obrázek budete přesměrováni na webovou stránku k registraci/zrušení registrace Vašeho telefonního čísla.

registrace

 

nahoru