Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Anenská Studánka
Anenská Studánka

Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací

3. Pojmenování (název) životní situace

Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací

4. Základní informace k životní situaci

Od 1. 1. 2010 se za jízdu motorovým vozidlem s povolenou hmotností nad 3,5 t (po dálnicích a po označených úsecích silnic I. třídy) platí mýtné a vozidlo proto musí být vybaveno palubní jednotkou; jednotka je nepřenosná a její užití je vázáno na konkrétní vozidlo zaevidované v Systému elektronického mýtného.

Výše mýtného se stanoví součinem sazby mýtného a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci.

Sazby mýtného jsou rozlišeny podle emisní třídy vozidla (Euro 0 - II; Euro III a IV; Euro V; EEV, Euro VI a vyšší), počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy (2, 3, 4 a více) a období dne.

Všechny informace, týkající se mýtného, naleznete také na internetových stránkách provozovatele Systému elektronického mýtného.

Motorové vozidlo s povolenou hmotností do 3,5 t - nezáleží na hmotnosti přípojného vozidla - musí jezdit po zpoplatněných komunikacích (dálnice) s platným dálničním kupónem emise 2017; dálniční kupón je nepřenosný a po nalepení jej nelze znovu použít pro jiné vozidlo.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Uživatel, majitel nebo provozovatel silničního motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Časové zpoplatnění (pro vozidla do 3,5 t včetně)

Po zakoupení dvoudílného dálničního kupónu je třeba jeho první díl celou svou plochou přímo nalepit na vnitřní stranu čirého skla předního okna motorového vozidla (nebo prvního motorového vozidla v soupravě) na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, musí být první díl kupónu umístěn a celou svou plochou přímo nalepen v pravé přední části vozidla, pevně spojené s jeho nosnými částmi. Kupón musí být umístěn tak, aby byl kontrolovatelný a aby byl chráněn před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.

Druhý díl kupónu si uschovejte. Řidič motorového vozidla nebo jízdní soupravy, který užívá zpoplatněnou dálnici, je povinen předložit na požádání druhý díl kupónu ke kontrole příslušníkovi Policie České republiky nebo Celní správy České republiky ve služebním stejnokroji.

Oba díly kupónu musí mít vyplněnu registrační značku, shodnou s vozidlem.

Kupón je platný, jestliže jsou splněny následující podmínky:

 • odpovídá vzoru stanovenému vyhláškou,

 • obsahuje údaj o registrační značce (na obou dílech kupónu), který se shoduje s registrační značkou, kterou je opatřeno motorové vozidlo [v případě změny registrační značky vozidla se kupón nemění a zůstává nadále v platnosti i s vyznačením původní registrační značky - při případné kontrole příslušník Policie České republiky nebo Celní správy České republiky vyhledá vozidlo v registru, kde je uvedena předchozí registrační značka přidělená tomuto vozidlu a odpovídající vyplněné registrační značce na obou dílech dálničního kupónu, pro zjednodušení této kontroly je doporučováno mít ve vozidle kopii technického průkazu vozidla (Osvědčení o registraci vozidla - část II.), kde je změna registrační značky uvedena],

 • oba díly mají shodné označení natištěné uprostřed obou dílů dálničního kupónu, tj. dvoupísmennou sérii a šestimístné pořadové číslo,

 • u kupónů s dobou platnosti kratší než jeden rok (měsíční, desetidenní) má první díl kupónu (nalepený na sklo) vyznačenou dobu platnosti děrovacími kleštěmi prodejcem, která odpovídá době, kdy je motorovým vozidlem dálnice užita; kupón s dobou platnosti kratší než jeden rok bez označení doby platnosti je neplatný a musí být z vozidla odstraněn.

Po skončení doby platnosti musí být kupón z čelního skla odstraněn.

Mýtné (pro vozidla od 3,5 t)

Po zaevidování vozidla u provozovatele Systému elektronického mýtného, včetně vyplnění a předložení příslušných dokladů (viz bod 10), zvolte způsob platby, můžete zvolit dvě varianty:

Je možný buď jeden nebo druhý způsob placení mýtného, nikoli jejich kombinace.

Pre-pay (placení předem)

Předplatné do palubní jednotky se vkládá před vjezdem na zpoplatněnou pozemní komunikaci na distribučních nebo kontaktních místech v hotovosti nebo platebními a tankovacími kartami.

Pokud není výslovně doložena emisní třída, bude vozidlo zařazeno do třídy Euro 0 - II.

Post-pay (placení na fakturu)

Podmínkou je předem sjednaná platná smlouva. Předplatné se nevkládá - pravidelně je zasíláno vyúčtování mýtného, které bylo předepsáno v předchozím zúčtovacím období. Smlouvu lze sjednat na kontaktních místech nebo u některých vydavatelů tankovacích karet.

K tomu je třeba přítomnost provozovatele vozidla nebo statutárního zástupce společnosti, který je uveden v obchodním rejstříku. Za tyto osoby může jednat i zástupce, pokud odevzdá originál notářsky ověřené plné moci.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Časové zpoplatnění (pro vozidla do 3,5 t včetně)

Zakupte příslušný dálniční kupón.

Mýtné (pro vozidla od 3,5 t)

Zaevidujte vozidlo do Systému elektronického mýtného na kontaktních nebo distribučních místech provozovatele systému.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Časové zpoplatnění (pro vozidla do 3,5 t včetně)

Tisk a distribuce dálničních kupónů spadá do kompetence Státního fondu dopravní infrastruktury, který pověřil distribucí komisionáře Autoklub Bohemia Assistance, a.s., Českou poštu, s.p., a MTX s.r.o., kteří zajišťují prodej dálničních kupónů na těchto prodejních místech.

Česká pošta, s.p., dále zajišťuje prodej dálničních kupónů na všech poštovních provozovnách.

Všichni prodejci jsou vybaveni informačními materiály, tj. samolepkou s označením prodejního místa, ceníkem a čtyřjazyčným informačním letákem.

Mýtné (pro vozidla od 3,5 t)

Na kontaktních nebo distribučních místech provozovatele systému; bezplatná linka v České republice: 800 698 629, placená linka ze zahraničí: +420 272 698 629, fax: +420 222 329 329, e-mail: info@mytocz.cz.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Časové zpoplatnění (pro vozidla do 3,5 t včetně)

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

Mýtné (pro vozidla od 3,5 t)

Pre-pay (placení předem)

Žadatel musí (zpravidla na distribučním místě, případně i na kontaktním místě):

 • předložit osvědčení o registraci (malý technický průkaz) nebo technický průkaz vozidla se záznamem o emisní třídě,

 • předložit průkaz totožnosti (řidičský průkaz),

 • vyplnit a podepsat registrační formulář,

 • na místě složit vratnou kauci 1 550 Kč a předplatné alespoň 1 000 Kč (v hotovosti nebo platební či tankovací kartou).

Palubní jednotka je vydána na místě po evidenci vozidla a zaplacení.

Post-pay (placení na fakturu)

Žadatel musí prokázat svou totožnost:

 • občanským průkazem nebo pasem.

Dále je třeba:

 • předložit tankovací karty všech vozidel nebo odevzdat originál bankovní záruky (*předem schválené provozovatelem systému),

 • odevzdat originál nebo notářsky ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, který není starší než 3 měsíce,

 • na místě vyplnit a podepsat smlouvu,

 • odevzdat kopii technického průkazu každého vozidla se záznamem o emisní třídě.

Po evidenci vozidla je palubní jednotka vydána nebo zaslána poštou nebo připravena pro jednotlivé řidiče k vydání na distribučních místech.

Za palubní jednotku se v nejbližší faktuře účtuje vratná kauce ve výši 1 550 Kč (vyjma smlouvy post-pay s bankovní zárukou).

*Smlouvu s bankovní zárukou je nutné na kontaktním místě uzavřít 6 týdnů před požadovaným vydáním jednotek Premid.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Časové zpoplatnění (pro vozidla do 3,5 t včetně)

Formuláře nejsou stanoveny.

Mýtné (pro vozidla od 3,5 t)

Formuláře jsou stanoveny provozovatelem Systému elektronického mýtného.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Časové zpoplatnění (pro vozidla do 3,5 t včetně)

Poplatek za užívání dálnic lze platit na kalendářní rok, jeden měsíc nebo 10 dnů.

Výše poplatků za užívání dálnic v České republice v roce 2017:

 • Roční - 1 500 Kč

 • Měsíční - 440 Kč

 • Desetidenní - 310 Kč

Cena není na kupónu vyznačena, kupující má možnost si ji ověřit na prodejním místě z ceníku, který musí mít prodejce vystaven na viditelném místě.

Cena jednotlivých dálničních kupónů je současně uvedena na informačním letáku, který je přikládán k dálničnímu kupónu.

Současně upozorňujeme, že prodejce smí kupóny prodávat pouze za cenu nominálně odpovídající výši poplatku za užívání dálnic stanoveného nařízením vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném.

Mýtné (pro vozidla od 3,5 t)

Sazby mýtného naleznete na internetových stránkách provozovatele Systému elektronického mýtného.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Časové zpoplatnění (pro vozidla do 3,5 t včetně)

Platnost ročních dálničních kupónů emise 2017 počíná 1. 12. 2016 a končí 31. 1. 2018.

Platnost měsíčních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu.

Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.

Př.: Konec platnosti měsíčního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 13. 5. 2017 je 13. 6. 2017.

Konec platnosti měsíčního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 30. 1. 2017 je 28. 2. 2017.

Platnost desetidenních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.

Př.: Konec platnosti desetidenního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 13. 5. 2017 je 22. 5. 2017.

Mýtné (pro vozidla od 3,5 t)

Při splnění podmínek pro evidenci vozidla do Systému elektronického mýtného (doklady, zaplacení kauce) lze řešit na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

U mýtného je možné situaci řešit na e-mailové adrese: info@mytocz.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Časové zpoplatnění (pro vozidla do 3,5 t včetně)

Za neuhrazení časového poplatku, nepřilepení kupónu v odpovídající hodnotě celou plochou na viditelném místě ve vozidle, nevyznačení údaje o registrační značce na obou dílech kupónu, nepředložení druhého dílu ke kontrole nebo za neodstranění již neplatného kupónu může být uložena v blokovém řízení pokuta do 5 000 Kč, ve správním řízení až do 100 000 Kč.

Mýtné (pro vozidla od 3,5 t)

V blokovém řízení lze uložit pokutu do 5 000 Kč za užití vozidla bez zadání údajů do palubní jednotky nebo při zadání chybných údajů.

Ve správním řízení lze uložit za užití vozidla bez palubní jednotky nebo nezaevidovaného do Systému elektronického mýtného, za nezadání správných údajů do palubní jednotky, neumožnění kontroly funkčnosti palubní jednotky, neuhrazení mýtného, umožnění nebo přikázání jízdy vozidla bez palubní jednotky či nepoučení řidiče o nakládání s palubní jednotkou nebo za neoprávněné nakládání s ní pokutu do 100 000 Kč.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

06.04.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Obec

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

SMS informační systém

Přihlášení do informačního systému obce Anenská Studánka - SMS info.

Po kliknutí na obrázek budete přesměrováni na webovou stránku k registraci/zrušení registrace Vašeho telefonního čísla.

registrace

 

nahoru